Skip to main content
5 April 2024 06:48

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο DSA του Υπ.Ψη.Δι.

Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το οποίο θεσπίζονται μέτρα εσωτερικού δικαίου και είναι ευρύτερα γνωστός ως «Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες» ή «Digital Services Act»(DSA).

Όπως τόνισε από του βήματος της Βουλής ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρακολουθώντας συστηματικά τις εξελίξεις στους τομείς αρμοδιοτήτων του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διασφαλίζει ότι η Ελλάδα συμμετέχει και διαμορφώνει το πλαίσιο που θα διέπει το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες τα επόμενα χρόνια, προάγοντας εμπράκτως τη συνεργασία μεταξύ συναρμόδιων φορέων σε εθνικό επίπεδο.

Η «Πράξη» στοχεύει στις λεγόμενες «πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες», ενώ εισάγει κανόνες άμεσης εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη σχετικά με τις λεγόμενες «ενδιάμεσες υπηρεσίες», όπως οι μηχανές αναζήτησης, οι πάροχοι φιλοξενίας, τα online marketplaces και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η DSA θεσπίζει κανόνες που θα προστατεύουν εξίσου όλους τους χρήστες στην ΕΕ, τόσο όσον αφορά τα παράνομα αγαθά, περιεχόμενο ή υπηρεσίες, όσο και τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.

Για παράδειγμα, εξασφαλίζει:

• Εύκολο τρόπο καταγγελίας παράνομου περιεχομένου, αγαθών ή υπηρεσιών.

• Ισχυρότερη προστασία των ατόμων που αποτελούν στόχο διαδικτυακής παρενόχλησης και εκφοβισμού.

• Διαφάνεια σχετικά με τη διαφήμιση.

• Απαγορεύσεις ορισμένων ειδών στοχευμένης διαφήμισης, όπως αυτές που χρησιμοποιούν ευαίσθητα δεδομένα ή τα δεδομένα ανηλίκων.

• Εύχρηστους, δωρεάν μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών για την περίπτωση που μια διαδικτυακή πλατφόρμα μειώνει το περιεχόμενο.

• Απλοποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

• Τόσο η ΕΕ, όσο και τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα επιβολής προστίμων ύψους έως και 6 % των παγκόσμιων εσόδων.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι ο Εθνικός Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών και είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και τον έλεγχο συμμόρφωσης με τους κανόνες της Πράξης Ψηφιακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα. Επίσης, έχουν οριστεί ως αρμόδιες αρχές, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που συνδέονται με τις αρμοδιότητές τους, όπως η διαφήμιση και η προστασία ανηλίκων.

Επιπλέον, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εισήγαγε ρυθμίσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση των διαλειτουργικοτήτων επιμέρους ηλεκτρονικών εφαρμογών και μητρώων, με σκοπό τη διευκόλυνση καθημερινότητας των πολιτών και των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους προς το κράτος.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, θεσμοθετήθηκαν:

• Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση και κατάργηση της έκδοσης δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών με στόχο σταδιακά τα δικαιολογητικά που καταγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος» να αντλούνται απευθείας και να μην χρειάζεται πλέον να τα προσκομίζει ο πολίτης.

• Η διακίνηση δεδομένων μέσω του Gov.gr Wallet.

• Η Ψηφιακή υπηρεσία «Audit-Car».

• Θεσμοθετείται το «Κουπόνι Συνδεσιμότητας Gigabit, προκειμένου να ξεκινήσει από την Κοινωνία της Πληροφορία η δράση που θα επιδοτήσει ευρυζωνικές υπηρεσίες με κουπόνια συνδεσιμότητας.

• Δημιουργείται νέα ψηφιακή πλατφόρμα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την ονομασία «Know Your Business – «eGov-KYB» για την εξακρίβωση και επαλήθευση των στοιχείων των νομικών προσώπων.

• Θεσμοθετείται η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας άσκησης διαστημικής δραστηριότητας στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και προβλέπεται η δυνατότητα καθορισμού εφάπαξ τέλους ανάλογα με το είδος της διαστημικής δραστηριότητας, το μέγεθος και τον αριθμό των διαστημικών αντικειμένων και τους σκοπούς που εξυπηρετούνται.

ΤΕΥΧΟΣ 483

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ